Ventiler og spjeld

Ria Vac System - pumpekum og spjeld/ventiler fra Rianor

Vi leverer vakum utgjødslingssystem fra fjøs til gjødsellager for alle typer storfe- og grisefjøs. Rianor har et komplett program av ventiler og spjeld samt ferdige pumpesystemer i PE-beholder. Mange års erfaring og testing i inn- og utland ligger bak vår suksess.

T-stykker
RIA VAC System baseres på spesielt designede T-stykker med stor konisk utformet innløpsåpning, som sikrer rask avledning av gylle i rørsystemet.

Utluftningssystem
Utluftningssystemet anvendes for å sikre avledning av komprimert luft, som befinner seg i gyllerørene under utslusning.

System med skyveventil
Systemet anvender skyveventil plassert umiddelbart før hovedledning. Skyveventil av typen RIA GV er spesielt tilpasset til gylleavledning.

System med lukkepropper
Avledning av gylle fra sidegrener til hoved-ledning baseres på direkte avløp fra side-grener. Sidegrenenene bygges inn med T-stykker og lukkepropper.

Pumpebrønn
Komplett pumpebrønn til pumping av gylle fra driftsbygning direkte til gjødsellager. Utstyrt med tørt oppstilt pumpe, utluftningsventil og avsperringsventiler.